Business Application Specialist- application support

A) ICT špecifické:
1. Analyzuje, pripravuje a realizuje zmeny v oblasti non-SAP aplikácií v súlade s plánom zavádzania zmien a vývoja z zmysle OLA/SLA, vrátane aktualizácie príslušnej dokumentácie
2. Koordinuje zmeny, činnosti release managementu spolupráce s externými poskytovateľmi ICT služieb
3. Organizuje a realizuje riešenia incidentov, problémov a zmien, aj v závislosti na iné IS
4. Navrhuje riešenia na a prispieva k efektívnemu využívaniu SW‚ HW a ICT infraštruktúry pre dosiahnutie, čo najnižších prevádzkových nákladov
5. Kontroluje dodržiavanie princípov a štandardov ICT architektúry
6. Pripomienkuje návrhy stratégie v oblasti non-SAP aplikácií aj v závislosti na iné IS
7. Riadi prípravu podkladov pri obstarávaní služieb zverenej časti IS aj v závislosti na iné IS
8. Organizuje a realizuje školenia používateľov vo zverenej časti IS

B) Osobnostné/manažérske:
1. Aktívne sa zapája do činností organizačnej jednotky a participuje na projektových aktivitách
2. Navrhuje zmeny interných predpisov a kontroluje ich dodržiavanie
3. Pripravuje vstupy pre prípravu plánov činností organizačnej jednotky
4. Riadi pravidelnú komunikáciu a spätnú väzbu o procese voči interným a externým zákazníkom a poskytovateľom ICT služieb
5. Koordinuje a participuje na riešení eskalácií
Analyzovať, pripravovať a realizovať zmeny v oblasti non-SAP aplikácií v súlade s plánom zavádzania zmien a vývoja z zmysle OLA/SLA; Koordinovať projekty, vr. spolupráce s externými poskytovateľmi ICT služieb;
Realizovať riešenia incidentov, problémov a zmien; Kontrolovať dodržiavanie štandardov ICT architektúry; Realizovať školenia používateľov v oblasti non-SAP aplikácií.
Požiadavky na výkon činností pracovného miesta
Vyžadované vzdelanie a prax
Vzdelanie/dĺžka praxe:
VŠ / min. 5 roky
ICT
Jazykové zručnosti (jazyk / stupeň znalosti)
Must: anglický jazyk / pokročilý
Advantage: nemecký / pokročilý

Odborné vedomosti z oblasti
legislatíva životného prostredia
legislatíva z oblasti bezpečnosti technických zariadení
legislatíva v oblasti bezpečnostnej politiky IT
ITIL
IT zručnosti
Expert Java, Spring, jquery, GIT,ajax, javascript
Expert GWT
SQL (Oracle, UDB)
One of: CSS, Oracle DK, xml, .net, PageFlex, LiveCycle
Vyžadované správanie
Taktické a operatívne myslenie
Iniciatíva
Zákaznícka orientácia
Spolupráca
Hospodárne využívanie zdrojov
Prezentácia

Send us your CV:
Attach CV
Copyright © 2010 – 2018, STELL + ERP.
All rights reserved Stell+ERP s.r.o.